8 aprilie 2011

ADRESA AsoP ROMANIA Nr.241/08.04.2011 - CETATEA ALBA IULIA CAROLINA. PARCUL CUSTOZZA.

CĂTRE                                                                                                                        
DOMNUL MIRCEA HAVA, PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DOMNUL HUNOR KELEMEN, MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
DOAMNA ELENA UDREA, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
DOMNUL PROF.DR. ARH. ALEXANDRU SANDU, PREȘEDINTE RUR
DOAMNA ARH. HEDVIGA CĂLIN, ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DOMNUL ARH. GHEORGHE LĂNCRĂJAN FRANCHINI

Stimate Domnule Primar Mircea Hava,
Stimate Domnule Ministru Hunor Kelemen,
Stimată Doamnă Ministru Elena Udrea,
Stimate Domnule Președinte Alexandru Sandu,
Stimată Doamnă Arhitect-Șef  Hedviga Călin,
Stimate Domnule Gheorghe Lăncrăjan Franchini,


Asociaţia Peisagiştilor din România - AsoP, organism naţional unic care reprezintă profesioniştii în domeniul arhitecturii peisajului, membră începând cu 2009 a Federației Europene pentru Arhitectura Peisajului (EFLA), Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA) și din 2010 a Asociației Internaționale a Organizaților Societății Civile (CIVILSCAPE), sprijină exercitarea profesiei de peisagist, susţine arhitectura peisajului ca act de îmbunătăţire a calităţii vieţii și de creaţie artistică şi promovează principiile enunţate de Convenţia Europeană a Peisajului ratificată de România în 2002.

Patrimoniul a devenit un “activ” al societății contemporane, reprezentând declanșatorul” unor ample proiecte de dezvoltare ce pot mobiliza în calea lor comunitatea locală. O oportunitate pentru a transforma orașul și ca efect, imaginea lui în general. În acest sens trebuie încurajată dezvoltarea unei legături armonioase între moștenirea arhitecturală și naturală ale orașului și noile strategii de dezvoltare urbană coordonate de un management eficient și durabil.
Considerăm că orice intervenție asupra unui monument trebuie să reprezinte o “mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere architectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau etnic”. (art. 3, lit. a, Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice)
Parcul Costuzza reprezintă un ’sit’, adică un “teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural”. (art. 3, lit. c, Legea Nr.422/2001)
Instituirea unui tip de legătură specifică de apropiere (deseori cu caracter afectiv), între un element dat, în cazul nostru, al Cetății Alba Carolina și în principal al Parcului Custozza și comunitatea orașului Alba Iulia nu poate fi și nu trebuie desconsiderată, ci mai mult dezvoltată.
Fiind mult mai mult decât un domeniu al experților, patrimoniul trebuie evaluat și printr-o abordare “civică”, în ultimă instanță el reprezentând un BUN al comunității. Parcul Custozza este, în mentalul colectiv un bun, aparținând colectivității în întregul ei și care riscă să fie pierdut, în mod gratuit.
Prin ratificarea Convenției Europene a Peisajului (adoptată la Florența la 20 octombrie 2000), în baza Legii Nr.451/2002 , România recunoaşte ”....că peisajul participă într-o manieră importantă la interesul general în ceea ce priveste domeniile: cultural, ecologic, de mediu si social si că el constituie o resursă favorabilă pentru activitatea economică, ale cărui protecţie, management si amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă, […] că peisajul contribuie la formarea culturilor locale si că acesta este o componentă de bază a patrimoniului natural si cultural european, contribuind la bunăstarea umană si la consolidarea identităţii europene, […] că peisajul este o parte importantă a calităţii vieţii pentru oamenii de pretutindeni: în areale urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele care se prezintă într-o stare perfectă, în spaţii recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum si în cele obisnuite...”

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP adresează următoarele întrebări și solicită un răspuns oficial destinatarilor de drept a acestei adrese:


Stimate domnule Mircea Hava, Primar al Municipiului Alba Iulia

La elaborarea temei de proiectare, pentru proiectul "Reabilitarea Centrului Istoric Alba-Iulia. Fortificația de tip Vauban. Căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban. Zona interioră" ați ținut cont de studiul pilot “Reconversia funcțională a zonelor speciale aflate în zone construite protejate. Studiul pilot – Cetatea Alba Iulia” elaborat de Ministerul Transporturilor Construcțiilor și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului)?

Transparența decizională, prevăzută în Legea Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cum a fost aplicată în cazul de față?

În conformitate cu Legea Nr.24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată în 2009), în ce măsură sau formă, Autoritatea Administrației Publice, condusă de dumneavoastră, garantează dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare."?

În temeiul aceluiași act normativ, dispuneți de un Registru local al spațiilor verzi, conform art.12, alin. 1?

Există o strategie vizând spațiile verzi întemeiată pe acest Registru, așa cum îl prevăd normele de aplicare a Legii Nr.24/2007 (republicată în 2009)?
Dacă da,
Cine se ocupă de respectarea și implementarea acestora?
Dacă nu,
Cum s-a permis îndepărtarea arborilor ce trebuiau inventariați?


 Stimate domnule Hunor Kelemen, Ministru al Culturii și Patrimoniului Național:

Care este punctul de vedere al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național privitor la proiectul "Reabilitarea Centrului Istoric Alba-Iulia. Fortificația de tip Vauban. Căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban. Zona interioră", elaborat de un specialist atestat de către Instituția dumneavoastră?

Considerați că proiectul poate continua în forma actuală, propusă de un specialist atestat de Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, care nu ține cont de o strategie promovată în 2003 de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului, pe atunci (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului)?

Considerați că intervențiile propuse se încadrează în prevederile Legii Nr.422/2001?


Stimată doamnă Elena Udrea, Ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului:

Care este punctul dumneavoastră de vedere vizavi de proiectul "Reabilitarea Centrului Istoric Alba-Iulia. Fortificația de tip Vauban. Căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban. Zona interioră" elaborat de s.c. Lancrajan Franchini Gheorghe Corneliu-LE s.r.l. Alba Iulia,  coroborat cu studiul pilot “Reconversia funcțională a zonelor speciale aflate în zone construite protejate. Studui pilot – Cetatea Alba Iulia” elaborat de Ministerul Transporturilor Construcțiilor și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului)?

Apreciați că proiectul propus de Primăria Municipiului Alba Iulia răspunde cerințelor de dezvoltare urbanistică și strategiilor Ministerului pe care îl conduceți?

Care este poziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în raport cu schimbarea funcțiunii inițiale a terenului (acela de spațiu verde) prin acest proiect promovat de Primăria Municipiului Alba Iulia?

Schimbările de funcțiuni nu se fac prin documentații de urbanism, conform Legii Nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare?


 Stimate domnule Prof.Dr. Arh. Alexandru Sandu, Președinte al RUR:

Apreciați că intervențiile actuale ce au loc în Parcul Costuzza și din proximitatea acestuia, asigură protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit?

Considerați utilizarea certificărilor / atestărilor Registrului Urbaniștilor din România – RUR pe documentațiile în baza cărora se excecută astfel de intervenții, în concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Superior al RUR Nr.101/2010 – privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România?


Stimată doamnă Arh. Hedviga Călin, Arhitect Șef al Municipiului Alba Iulia:

Ați ținut cont de studiul pilot “Reconversia funcțională a zonelor speciale aflate în zone construite protejate. Studui pilot – Cetatea Alba Iulia” elaborat de Ministerul Transporturilor Construcțiilor și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) sau ați avut alte instrumente (documentații de urbanism aprobate de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia) atunci când ați eliberat Certificatul de Urbanism?

Strategia de dezvoltare a Municipiului Alba Iulia va fii mai conformă prevederilor OUG Nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin asigurarea suprafeței prevăzute/cap de locuitor, cetățenilor municipiului dumneavoastră, dacă vă permiteți să diminuați, deliberat, acest fond verde?


Stimate domnule Arh. Gheorghe Lăncrăjan Franchini:

De ce, un specialist în urbanism, parcuri și grădini, verificator proiecte, șef proiect complex  al Ministerului Culturii și Cultelor, nu ține cont sau preferă să nu țină cont de prevederile art. 3 din Legea Nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice?

Considerați propunerea de proiect care se dorește a fii implementată, corespunzătoare definitiilor legii?

Studiul de vegetație elaborat, a condus la concluzia dumneavoastră ce a constat ulterior în demararea operațiunilor de defrișare?

Am dori să cunoaștem, și noi, în calitate de Asociație profesională, care  promovează excelenţa profesională în sensul conservãrii, dezvoltãrii estetice şi reconstrucţiei ecologice a peisajelor şi a valorilor lor, a intereselor peisagiştilor profesionişti şi studenţi cât și informarea comunitãţii şi a profesiunilor adiacente asupra contribuţiei şi aptitudinilor specifice profesiunii de peisagist care au fost peisagiștii/arhitecții peisagiști/inginerii peisagiști (sau orice alt titlu academic în specializarea peisagistică) care a propus această soluție.

Studiul de vegetație întocmit de dumneavoastră a relevat, cumva, vreun efect negativ al speciilor lemnoase pe care doriți să le îndepărtați?

Dacă defrișările propuse de dumneavoastră au o justificare tehnică, bine fundamentată, atunci noi ne întrebăm dacă cele două monumente din Parcul Custozza vor fi mai bine “evidențiate” dacă dumneavoastră le distrugeți zona lor de protecție? (200m, conf. Legii Nr.422/2001)

Patrimoniul natural existent, din punct de vedere al materialului vegetal, cu ce vă propuneți să-l înlocuiți?

Cum s-a permis îndepărtarea arborilor ce trebuiau inventariați, conform art.12, alin.(1) din Legea Nr. 24/2007 republicată în 2009)?
Cum vă propuneți să protejați patrimoniul peisager existent întrucât intervenția propusă modifică peisajul, desemnat a fi “o parte   de teritoriu perceput ca atare de către populație , al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani” așa cum este el definit de Convenția Europeană a Peisajului, adoptată la Florența în 2000 și ratificată de România prin Legea Nr.451/2002?

În calitate de specialist al Registrului Urbaniștilor din România – RUR, descris în HOT.101/2010 (F5, F6, G6), considerând că puteți elabora aceste studii, de ce sunt enumerate competențe RUR dacă documentația elaborată nu face parte din categoria Planuri de amenajare a teritoriului sau documentații de urbanism’?
Consimțind calitatea dumneavoastră de specialist RUR, dovada acestei competențe, nu ar trebui făcută, oare, prin aplicarea ștampilei RUR, așa cum prevede Legea Nr.350/2001?


Prin prezentul memoriu Asociația Peisagiștilor din România - AsoP se oferă a asigura:

Sprijinului de specialitate in vederea elaborării unor planuri de amenajare coerente, în acord cu spiritul și însemnătatea spațiilor destinate transformărilor, la scara celor prognozate, prin proiectul de amenajare în discuție.

Selecția celor mai bune proiecte/concepte de transformare și amenajare a spațiului public urmărind criterii de specialitate la cel mai înalt nivel.

Organizarea sau coorganizarea în parteneriat cu Autoritatea Publică Locală (Primăria Municipiului Alba Iulia) în calitate de beneficiar direct și centrală (Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului), Ordinul Arhitecților din România – OAR și/sau Registrul Urbaniștilor din România –RUR a unui concurs de proiectare național care printr-o decizie avizată să conducă înspre alegerea unei soluții optime de reabilitare și transformare a unui sit cu valoare de patrimoniu.

Avem convingerea, în continuare, că demersul inițiat de autoritatea publică locală va ține cont de recomandările venite din partea Asociației Peisagiștilor din România – AsoP, urmare a reacțiilor vehemente venite din partea specialiștilor din domeniul arhitecturii peisajului/peisagisticii, Organismelor de specialitate conexe, Organismelor Non-Givernamentale și nu în ultimul rând al societății civile, ca gest de solidaritate și civism în fața a ceea ce s-ar transforma într-un proces iremediabil de distrugere al unui valoros fond patrimonial, de interes local, regional, național și internațional.


Cu deosebit respect și considerațiePreședinte                                                                   Secretar general
Ing.peis. Alexandru Ciobotă                                     ing.peis. Andrei Condoroș

7 aprilie 2011

REAMENAJAREA PARCULUI DIN LIVADA POȘTEI, BRAȘOV - PROIECTE FINALISTE FAZA 1

COMUNICAT privind rezultatele jurizării Fazei I a Concursului de idei pentru Reamenajarea Parcului din Livada Poştei, Braşov organizat de Schaeffler România SA în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov, cu sprijinul Ordinul Arhitecţilor din România şi Filialei Braşov- Covasna-Harghita a OAR
27 ianuarie – 3 aprilie 2011

CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎN DOUĂ FAZE

116 PROIECTE PREDATE, 108 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE

JURIUL CONCURSULUI:
dir. gen. Alexandru Blemovici – membru titular, reprezentant Schaeffler România SA
arh. Răzvan Dracea – membru titular
arh. Kim Attila – membru titular
arh. Dorin Ştefan – membru titular
arh. Edmund Olsefszky – membru titular
ing. Cerasela Muntean – membru supleant şi consultant pentru director general Schaeffler

În zilele de 1-3 aprilie 2011, a avut loc la Braşov jurizarea proiectelor participante în prima fază a concursului. După deliberări, juriul anunţă proiectele finaliste* care se califică pentru faza a II-a, listate în ordinea numerelor de concurs:

PROIECTUL NR. 156, SIMBOL DE IDENTITATE IA0369
AUTOR PROIECT: SC FILIP S CONCEPT SRL, Baia Mare, cu arh. Ionuţ Radu Filip
COAUTOR: arh. Alexandra Pop Marian

PROIECTUL NR. 185, SIMBOL DE IDENTITATE BV7812
AUTOR PROIECT: arh. Elena Stoian, Bucureşti
COAUTORI: arh. Andrei Victor Guţu, peisagist Horhat Ana Maria
COLABORATORI: arh. Silviu Aldea, arh. Sisak Tamas (Atelier MASS)

PROIECTUL NR. 189, SIMBOL DE IDENTITATE AA3333
AUTORI PROIECT: stud. arh. Anca Crişan, stud. arh. Ágota Lőrincz, stud. arh. Anca Mihai, Cluj-Napoca

PROIECTUL NR. 196, SIMBOL DE IDENTITATE NY6897
AUTOR PROIECT: arh. Ştefan Zaharia, Portugalia
COAUTORI: arh. Frederico Soares, arh. Rita Pacheco
COLABORATORI: arh. Cornelia Zaharia, arh. Liliana Pimentel

PROIECTUL NR. 205, SIMBOL DE IDENTITATE AA0008
AUTOR PROIECT: arh. Adrian Răzvan Soare, Bucureşti
COAUTORI: arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh. Sebastian Lupea, arh. Raluca Vişinescu, peisagist Vera Dobrescu

PROIECTUL NR. 224, SIMBOL DE IDENTITATE CP1885
AUTOR PROIECT: arh. Marian Ovidiu Taloş, Braşov
COAUTORI: arh. Miruna Paula Stroe, arh. Mirela Cârstea

PROIECTUL NR. 247, SIMBOL DE IDENTITATE RR7253
AUTOR PROIECT: arh. Raluca Zbarcea, Zăbala, jud. Covasna

PROIECTUL NR. 256, SIMBOL DE IDENTITATE CJ1167
AUTOR PROIECT: arh. Ştefan Dragoş Dascălu, Fălticeni, jud. Suceava
COAUTORI. arh. Teodora Bălan, arh. Vlad Cocheci, arh. Gabriel Colobăţiu

Procesul-verbal al juriului şi tabelul de corespondenţe ale numerelor atribuite proiectelor se afişează în pagina concursului de pe site-ul Internet al OAR.
Eventualele contestaţii se adresează secretariatului concursului numai pe e-mail: concursuri@oar.org.ro, până la data de 8 aprilie 2011, ora 12.00. Rezolvarea contestaţiilor se va transmite până la data de 8 aprilie 2011, ora 24.00.

Potrivit regulamentului, se organizează expoziţia proiectelor participante la concurs în spaţiul parterului Aulei Universităţii “Transilvania” din Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 41. Expoziţia este deschisă publicului în perioada 4-9 aprilie 2011, între orele 9.00- 16.00. Fiind expoziţie publică, niciun proiect nu poate părăsi incinta Aulei Universităţii. Vizitatorii expoziţiei au posibilitatea de a formula opinii şi sugestii privind proiectele participante, pe care promotorul le va colecta şi face publice. Expoziţia a găzduit festivitatea de anunţare a rezultatelor şi premierea, organizată de Schaeffler România SA în data de 4 aprilie 2011, ora 10.00.

Faza a II-a a concursului se desfăşoară potrivit calendarului anunţat iniţial.

Tema și regulamentul concursului, răspunsurile la întrebări, procesele verbale și comunicatele le puteți vizualiza pe site-ul OAR.

* Planșele proiectelor finaliste au fost puse la dispoziția AsoP Romania de către OAR