1 februarie 2010

Malurile Canalului Bega Timişoara


A fost aprobat PUZ-ul pentru malurile canalului Bega

Consiliul Local Timişoara s-a întrunit, marţi, 26.01.2010, într-o nouă şedinţă ordinară, pentru a supune la vot mai multe proiecte importante, printre care şi Planul Urbanistic Zonal privind malurile canalului Bega.

Consilierii locali ai Municipiului Timisoara au aprobat Planul Urbanistic Zonal privind malurile canalului Bega. Aleşii au mai aprobat o soluţie de principiu privind acest PUZ şi odată aprobată forma finală a acestui document urbanistic va fi ridicată interdicţia de construire în această zonă care fusese instituită de Consiliul Local, dar totodată vor fi stabilite nişte reglementări specifice în ceea ce priveşte malurile canalului Bega.
Prin acest PUZ se doreşte reglementarea dezvoltării malurilor canalului Bega din Timişoara şi a zonei limitrofe, transformarea acestora într-o zonă atractivă de promenadă şi recreere. Se are în vedere crearea unui traseu pietonal şi pentru biciclete continuu, neîntrerupt, de-a lungul canalului Bega, şi asigurarea unui acces facil spre parcurile învecinate, valorificarea parcurilor şi spaţiilor verzi existente, plantarea de arbori şi înlocuirea mobilierului urban degradat, inclusiv utilităţile şi iluminatul stradal, precum şi crearea de noi spaţii verzi, îmbunătăţirea traficului prin construirea de noi poduri şi pasarele pietonale şi introducerea transportului public pe Bega, cu vaporetto.

Sursa : Timis online

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect de hotarare din 07.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara"

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29882/03.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timiooara;
Luând în considerare Hotarârea Consiliului Local nr. 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 lit. c) şi alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara", având ca beneficiar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform Proiectului nr. 1/2009, Proiectant general Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Proiect care constituie Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicii de constructibilitate: regimul maxim de înălţime (conform Avizelor de specialitate: Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 115/29.06.2009, Avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural al Judeţului Timiş nr. 137/U/20.06.2009, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 201/2009), organizarea circulaţiei în zona studiată (conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. SC2009-12285/14.05.2009), procentul de ocupare al terenurilor şi coeficientul de utilizare al terenurilor, organizarea spaţiilor verzi (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 19/30.10.2009), indici de constructibilitate prevăzuţi în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara" vor avea o valabilitate de 10 ani şi vor fi preluate în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Zona studiată are o suprafaţă de 183 ha şi se află în intravilanul Municipiului Timişoara.

Art. 4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a reţelelor şi echipamentelor urbane se aplică în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi ale Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (G.T.Z.);
- Mass-mediei locale.

Fisiere atasate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu